mr. G. Veen

advocaat

Over mr. Veen

Mr. Veen heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is in 1986 afgestudeerd. Daarvoor heeft hij de opleiding maatschappelijk werk gedaan aan de Sociale Academie Markendaal te Breda.
Van 1975-1995 heeft hij gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming achtereenvolgens als maatschappelijk werker, unithoofd en als plaatsvervangend directeur.

Mr. Veen is in 1995 beëdigd als advocaat en tot 1 januari 2018 als partner werkzaam bij Dietvorst & Te Braake advocaten.
Vanaf 1 januari 2018 heeft hij een eenmanspraktijk onder de naam Advocatenkantoor Veen.
Al sinds zijn werk als maatschappelijk werker heeft hij grote belangstelling voor de rechtsgebieden strafrecht en jeugdrecht. Hij heeft zich dan ook gespecialiseerd in deze rechtsgebieden. Naast strafzaken en jeugdstrafzaken, houdt hij zich ook bezig met zaken met een kinderbeschermingsaspect. Daarnaast verricht mr. Veen zaken op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht.

Hij heeft een doortastende en nuchtere stijl met oog voor detail.

Mr. Veen was van 2002 tot 2013 lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Middelburg, waarvan een aantal jaren als waarnemend Deken.

Mr. Veen is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, lid van de Vereniging Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en lid van de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland.

Mr. Veen is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor de rechtsgebieden strafrecht, personen- en familierecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Strafrecht

Als u van het plegen van een strafbaar feit wordt verdacht, kan dat voor u en uw directe omgeving grote en vervelende gevolgen hebben. U komt terecht in een wereld waarin weinig meer zeker is en waarin u wordt geconfronteerd met voor u waarschijnlijk onbekende aspecten.

Deskundige bijstand

Het is van belang dat u deskundige bijstand heeft; een advocaat die uw strafzaak behandelt en u adviseert in het geheel, is onontbeerlijk. Alleen een advocaat kan (en moet) u ervan verzekeren dat alles vertrouwelijk wordt behandeld. Hij zal uw zaak van a tot z met u doornemen aan de hand van de beschikbare documenten en met u spreken over de inhoud van het verweer. Zo nodig kan hij ook zelf gaan onderzoeken.

Alle soorten strafzaken

Mr. Veen neemt diverse soorten strafzaken in behandeling. U kunt hierbij denken aan:

Mr. Veen behandelt diverse soorten strafzaken in de provincie Zeeland, maar hij is ook actief buiten de provincie Zeeland. U kunt zich rechtstreeks tot hem wenden voor het maken van een afspraak.

Jeugdrecht

Jaarlijks komen vele minderjarigen in Nederland in aanraking met het rechtssysteem. Dat kan zijn omdat ze onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst worden, omdat ze worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, maar bijvoorbeeld ook omdat ouders gaan scheiden en ze de gevolgen ondervinden die dat voor hen heeft.

Deskundig advies

Hierbij staat voorop dat de minderjarige er in al die gevallen niet alleen voor mag staan, maar moet kunnen rekenen op deskundig advies en bijstand van een advocaat. Verder mogen ook de rechten van ouders niet uit het oog worden verloren als zij bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een uithuisplaatsing van hun kind.

Daarnaast staat hij minderjarigen in strafzaken bij.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbare feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Overigens kan de rechter het jeugdstrafrecht eventueel ook toepassen op volwassenen tot 23 jaar. Mr. Veen staat deze groep jonge mensen sinds jaar en dag met veel plezier bij.

Kortom, wanneer minderjarigen, om wat voor reden dan ook, met het recht in aanraking komen, of het nu gaat om jeugstrafrecht of om het opleggen van jeugdbeschermingsmaatregelen, staat mr. Veen hen graag bij. Ook ouders die bijvoorbeeld in de situatie verkeren dat hun kind uit huis wordt geplaatst kunnen rekenen op zijn rechtsbijstand.

Psychiatrisch Patiëntenrecht

Mr. Veen behandelt veel zaken op het terrein van psychiatrisch patiëntenrecht. Het rechtsgebied psychiatrisch patiëntenrecht zegt de meeste mensen niet zoveel. Op grond van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang (tot 1 januari 2020 de wet BOPZ) kunt u te maken krijgen met gedwongen begeleiding, behandeling en soms ook gedwongen opname. U hebt in situaties waarin er een voornemen is u te behandelen en waarbij een geneesheer-directeur wordt aangewezen om de zorgmachtiging voor te bereiden, recht op bijstand van een advocaat. Ook wanneer een crisismaatregel is getroffen (als een procedure zorgmachtiging niet kan worden afgewacht) hebt u recht op bijstand van een advocaat.

Tarieven

De tarieven van mr. G. Veen zijn afhankelijk van de aard en de omvang van uw zaak. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende mogelijkheden:

Betaling op basis van een uurtarief

U betaalt (telkens) een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief.

Betaling van een "lump-sum"

U betaalt vooraf een vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer de rechter een last tot toevoeging heeft gegeven of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt, kunt u gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wanneer de rechter een last tot toevoeging heeft gegeven bent u in principe geen eigen bijdrage verschuldigd. In andere gevallen waarin een toevoeging wordt verleend bent u – afhankelijk van de hoogte van het fiscaal gezinsinkomen - een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage moet u aan mij betalen. U kunt op de eigen bijdrage een korting krijgen wanneer het Juridisch Loket (telefoonnummer 0900 8020) een verwijsdocument geeft.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Advocatenkantoor Veen, is een eenmanspraktijk die wordt gevoerd door mr. G. Veen.
Advocatenkantoor Veen stelt zich ten doel de advocatenpraktijk uit te oefenen, één en ander in de ruimste zin van het woord.
Alle opdrachten tot juridische dienstverlening doen uitsluitend een verbintenis ontstaan tussen de cliënt/opdrachtgever en Advocatenkantoor Veen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten (hierna te noemen: ‘opdrachten’) alsmede op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, die de cliënt verstrekt aan Advocatenkantoor Veen en al degenen die – al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst – voor Advocatenkantoor Veen werkzaam zijn alsmede derden als hierna genoemd onder artikel 4. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden waarnaar in de van de opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Opdrachten

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat ten behoeve van de opdrachtgever. De cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen een andere advocaat diensten verricht (bijvoorbeeld bij afwezigheid van de gecontracteerde advocaat of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen). De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid en inschakeling van derden

Advocatenkantoor Veen zal bij de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie en inschakeling van niet bij hem werkzame derden (waaronder, maar niet uitsluitend, deskundigen, (buitenlandse) advocaten, accountants, schade-experts, tolken) de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen. Advocatenkantoor Veen is echter, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door advocatenkantoor Veen bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail. De aansprakelijkheid van advocatenkantoor Veen is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door mr. Veen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Mr. Veen heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten op de datum van vaststelling van deze voorwaarden daaromtrent gestelde regels. Advocatenkantoor Veen is niet aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de behandelend advocaat binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt waren of redelijkerwijze konden zijn. De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan de behandelend advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 5 - Registratie gegevens

Advocatenkantoor Veen registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van de opdrachtgever. Ieder die gebruik maakt van de diensten van advocatenkantoor Veen geeft op de voorhand aan advocatenkantoor Veen toestemming de gegevens te registreren.

Artikel 6 - Gefinancierde rechtsbijstand

De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat indien de behandelend advocaat namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), de RvR – zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak – informatie over de opdrachtgever (en eventueel zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

Indien de RvR – om wat voor redenen dan ook – niet overgaat tot afgifte van een toevoeging dan zal de behandelend advocaat zijn werkzaamheden verrichten op basis van het voor hem geldende uurtarief te vermeerderen met 6% kantooropslag en 21% BTW en indien nodig kosten voortvloeiende uit leges en verschotten.

Artikel 7 - Honorarium en kosten

Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de behandelend advocaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief.

Het uurtarief zal in beginsel steeds jaarlijks, met ingang van 1 januari, worden geïndexeerd, waarbij het kantoor zich het recht voorbehoudt tot tussentijdse indexering over te gaan. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (onder meer, maar niet uitsluitend deurwaarderskosten, griffiegelden, reis- en verblijfkosten alsmede – indien van toepassing – kosten van derden).

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.). Tenzij anders overeengekomen factureert mr. Veen in principe voorafgaand, tussentijds en/of aan het einde van de behandeling van de zaak.

Advocatenkantoor Veen zal in beginsel voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen en/of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal mr. Veen de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Dit geldt eveneens voor leges en verschotten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Artikel 8 - Betaling

Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Declaraties waartegen niet binnen 14 dagen schriftelijk is geprotesteerd gelden als geaccepteerd.

Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan mr. Veen zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, alsmede incassokosten, berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 9 - Derdengelden

Zoveel mogelijk zal worden bevorderd dat betalingen die toekomen aan de opdrachtgever rechtstreeks op diens bankrekening worden gestort. Indien mr. Veen toch gelden ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt dan worden deze gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Dietvorst & te Braake advocaten, waarvan mr. Veen bestuurslid is. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed. Mr. Veen bevordert dat aan de opdrachtgever toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden doorbetaald. De aan de opdrachtgever toekomende gelden mogen verrekend worden met de bedragen die de opdrachtgever op basis van verzonden declaraties aan Advocatenkantoor Veen verschuldigd is.

Artikel 10 - Publiciteit

Advocatenkantoor Veen is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg, met inachtneming van de privacy van de opdrachtgever, mee te werken aan de publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid, met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is Advocatenkantoor Veen. hierin vrij, mits het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad.

Artikel 11 - Archivering

Na het einde van een zaak zal het dossier worden gesloten en minimaal gedurende een termijn van 5 jaren in het archief van het kantoor worden bewaard waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 12 - Toepasselijkheid recht / bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Veen is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Advocatenkantoor Veen. is gevestigd. Niettemin behoudt Advocatenkantoor Veen zich het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Artikel 13 - Opzegging van de overeenkomst

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen.

De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen tot het moment van beëindiging van de werkzaamheden.

 Download deze voorwaarden in pdf-formaat

Klachtenregeling

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 - Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Veen en de cliënt.
 2. Advocatenkantoor Veen draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 - Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 - Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Advocatenkantoor Veen heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de geschillencommissie advocatuur.

Artikel 5 - Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht behandeld door mr. G. Veen als klachtenfunctionaris.
 2. mr. Veen tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 3. mr. Veen draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.
 4. Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 5. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
 6. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld.

Artikel 6 - Verantwoordelijkheden

 1. mr. Veen is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De klacht dient binnen vier weken schriftelijk te zijn behandeld.

Artikel 7 - Klachtregistratie

 1. mr. Veen registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. De klacht wordt geclassificeerd:
  • naar wijze van indiening als
   1. mondeling
   2. schriftelijk
  • naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën
   1. klachten over werkwijze van/bejegening door de advocaat
   2. klachten over juridisch inhoudelijke aspecten van de dienstverlening
   3. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening
   4. klachten over praktijkvoering in het algemeen.
 3. Een kan klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.
 4. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekent de mr. Veen in het Klachtenregistratieformulier.
 5. Op grond van de jaarlijkse analyse wordt beslist over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door het kantoor.
 Download deze klachtenregeling in pdf-formaat

Privacyverklaring

Advocatenkantoor Veen, gevestigd aan de Deestraat 3 te 4458 AJ ’s-Heer Arendskerke, gemeente Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Inherent aan de werkzaamheden van ons kantoor worden de gegevens die u aan ons meedeelt opgeslagen in een bestand. Dit bestand is uitsluitend toegankelijk voor advocatenkantoor Veen. Op de inhoud van het bestand zijn de gedragsregels voor de advocatuur van toepassing.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Advocatenkantoor Veen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van uw opdracht
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Behandeling van uw zaak in minnelijke onderhandelingen en/of juridische procedures
 • Contactlegging met u in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voorts de bewaartermijnen zoals deze gelden voor de dossiers: vijf jaar na afsluiting van de zaak worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Advocatenkantoor Veen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, waarbij gedacht moet worden aan opgaven aan de Raad voor Rechtsbijstand en aan rechtscolleges en het openbaar ministerie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door advocatenkantoor Veen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advocaatveen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Adocatenkantoor Veen wijst u er op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Advocatenkantoor Veen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen via info@advocaatveen.nl.

Contact

Advocatenkantoor Veen
Deestraat 3
4458 AJ 's-Heer Arendskerke

Telefoon: 0113 - 28 77 10 | 06 - 54 96 22 00
E-mail: info@advocaatveen.nl
Website: www.advocaatveen.nl